Quay về BLOG

Quản trị nguồn nhân lực

thumb feature
feature

Quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì cũng vô nghĩa

Quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì liệu có phải là một con thuyền mà không có thuyền trưởng? Một nhóm nhân công trồng....